Disclaimer

Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 02-04-2018.

Dit is de Privacy beleid van Net Shops (hierna te noemen “G-3.nl”, “wij,” “ons” of “onze”). G-3.nl is een officieel ingeschreven handelsnaam bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 69741328.

Deze Privacy beleid legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.G-3.nl (de “Website”).

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

WAT VOOR GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • Uw voornaam.
 • Uw achternaam
 • Uw adres.
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw e-mailadres.
 • Alle overige door uzelf ingevoerde informatie.
 • De communicatie tussen G-3.nl en u.

LOG FILE INFORMATIE

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website en diensten te ondersteunen en verbeteren door:

 • Het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website.
 • De statistieken in kaart te brengen, zoals het aantal bezoekers en verkeer op de website.
 • Het diagnosticeren en/of verhelpen van technische problemen.
 • Het verwerken van aanmeldingen en opstellen van offertes.
 • Toevoeging aan ons klantenbestand.
 • Om u later te contacteren, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

HOE WORDT DEZE INFORMATIE GEDEELD?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

ZEGGENSCHAPSWIJZIGING

Wanneer G-3.nl, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzamelt onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Privacybeleid moeten opvolgen.

WETTELIJK VERZOEK EN VOORKOMING SCHADE

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

BEVEILIGING EN VEILIGHEID

G-3.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, G-3.nl kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en G-3.nl. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

INTERNATIONALE OVERDRAGING

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

BEWAARTERMIJN

In overeenstemming met de wet, bewaart G-3.nl persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

INZAGE, CORRECTIES EN RECHT VAN VERZET

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met G-3 door een e-mail te sturen naar contact@g-3.nl, om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

APPLICATIES, WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy beleid is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@g-3.nl.

WIJZIGINGEN

G-3.nl kan van tijd tot tijd deze Privacy beleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy beleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy beleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

CONTACT

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met G-3door een e-mail te sturen naar contact@g-3.nl.

Disclaimer

Deze website www.G-3.nl (”De Website”) is eigendom van Net Shops (hierna te noemen ”G-3.nl”). G-3.nl is een officieel ingeschreven handelsnaam bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 69741328.

Het onderstaande is van toepassing op De Website. Door De Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De Website

G-3.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen van De Website en deze disclaimer zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op De Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van G-3.nl.

G-3.nl spant zich in om de inhoud van De Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van De Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van De Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

De Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van G-3.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op De Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is G-3.nl niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Het is niet toegestaan om van De Website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de G-3.nl website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Aansprakelijkheid

Voor op De Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan G-3.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden, met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

G-3.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van De Website en G-3.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot De Website wordt verkregen. Daarnaast is G-3.nl niet aansprakelijkheid voor inhoud van De Website welke afkomstig is van derden. G-3.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) De Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor je eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en G-3.nl tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot De Website berusten bij G-3.nl  voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G-3.nl is het niet toegestaan om (delen van) De Website, informatie op De Website of ander materiaal getoond op De Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Kom je informatie tegen die verouderd of incorrect is, of heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kun je contact met ons opnemen via contact@g-3.nl.

Foutief adres disclaimer

Wij willen ervoor zorgen dat je jouw G-3 bestelling zo snel mogelijk ontvangt, zorg ervoor dat je altijd het juiste verzendadres en de juiste contactnaam invoert van de persoon die het pakket ontvangt. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Als je een fout hebt gemaakt of wat wilt aanpassen, laat het ons onmiddellijk via contact@g-3.nl weten en we wij passen het voor je aan.

Als jouw bestelling al is verwerkt of is verzonden, kunnen we het adres niet meer wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat zij hun verzendadres correct invoeren. Zorg ervoor dat je het ingevulde adres dubbel verifieert, omdat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor pakketten die zijn verzonden naar het verkeerde adres dat de koper heeft ingevoerd.

Het enige wat we kunnen doen nadat jouw bestelling is verzonden, is wachten om te zien of het pakket terug naar ons wordt gestuurd. Nadat wij het ontvangen hebben, kunnen we het pakket naar het juiste adres verzenden. De extra kosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Cookiebeleid

De cookiewet

Sinds 5 juni 2012 moeten alle websites die cookies gebruiken voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving die op die datum is ingegaan. Deze regelgeving is terug te vinden in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet en heeft betrekking op uw privacy. Omdat wij aan deze regelgeving dienen en wensen te voldoen stellen wij u in deze ‘policy’ op de hoogte van de cookies waarvan wij gebruik maken op onze website. Daarnaast informeren wij u over het begrip cookies in het algemeen, zodat het voor u goed duidelijk is waarover het precies gaat. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben over cookies en het gebruik hiervan op onze website, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Cookies, wat zijn dat eigenlijk?

Cookies worden op uw computer geplaatst door websites. Bij het bezoeken van een website via uw smartphone of tablet worden de betreffende cookies daar ook op geplaatst. Maar wat zijn cookies nou eigenlijk? Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser (het programma waar u internet mee bezoekt, dus bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox of Safari) worden opgevraagd en uitgelezen als u een bepaalde website bezoekt. De informatie die in deze tekstbestanden opgenomen wordt is afhankelijk van degene die de gegevens van de cookies aan heeft gemaakt. Als u op een website bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens achterlaat, dan kan er een cookie aangemaakt worden die bij een herhaald bezoek aan deze website automatisch uw gegevens invult. Er wordt dan een cookie op uw computer aangemaakt die deze persoonlijke gegevens bevat.

Omdat cookies tekstbestanden zijn, vormen ze niet direct een gevaar voor uw computer. Ze kunnen bijvoorbeeld geen virussen bevatten en cookies hebben geen invloed op het systeem van uw computer. Ze kunnen echter wel privacygevoelige informatie bevatten en dat is dan ook de reden waarom een eigenaar van een website waarop cookies gebruikt worden u hierover dient te informeren.

De cookies bevatten vaak een onleesbare computercode. U kunt bij het openen van een dergelijk bestand op uw computer dus vaak niet zien welke informatie er in opgeslagen staat. Deze informatie staat dan vaak weer in de database van de website die u bezoekt.

Verschillen in cookies

Directe- en indirecte cookies

Er zijn twee verschillende soorten cookies, namelijk indirecte en directe cookies. Directe cookies zijn de cookies die door de website die u bezoekt op uw website worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die uw persoonlijke- of inloggegevens onthouden. We noemen deze cookies first-party cookies. Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een cookie die wordt aangemaakt om uw artikelen in een winkelwagentje van een webwinkel te onthouden.

Indirecte cookies zijn cookies die via de website die u bezoekt door anderen, dus een derde partij, op uw computer worden geplaatst. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een programma als Google Analytics, dat het bezoek en gebruik van de website in kaart brengt. De eigenaar van een website kan gebruik maken van een dergelijk programma om bijvoorbeeld te zien hoe vaak zijn website bezocht wordt. Indirecte cookies worden third-party cookies genoemd.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Deze tekstbestanden bevatten

Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en thirdparty cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

De looptijd van een cookie

Cookies hebben een verschillende looptijd. Sommige cookies worden direct na het afsluiten van een website van uw computer verwijderd. Andere cookies hebben een langere looptijd. De ‘levensduur’ van een cookie wordt bepaald door de maker ervan. Cookies kunnen dus meerdere jaren op uw computer blijven staan als u deze niet verwijdert. Mocht u informatie wensen over het verwijderen van cookies, dan kunt u hiervoor het internet raadplegen. Er valt hier genoeg informatie over te vinden.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn eigenlijk de cookies die het meeste inbreuk op uw privacy maken. Het betreft hier vaak indirecte cookies, oftewel third-party cookies. Deze cookies volgen u op meerdere websites op het internet en bouwen zo een profiel van u op, wat ingezet kan worden bij bijvoorbeeld het weergeven van advertenties. Misschien is het u wel eens opgevallen dat u op Google iets heeft gezocht en dat u vervolgens bij een bezoek aan een andere website advertenties kreeg te zien die gerelateerd waren aan uw zoekopdracht. Dit is een voorbeeld van een tracking cookie.

Welke cookies gebruiken wij precies?

Naam van de cookie De functie van de betreffende cookie
language Deze cookie gebruiken wij voor de taalinstellingen van onze website.
currency Deze cookie gebruiken wij voor de juiste instellingen van de valuta op onze website.
__atuvc cookie